1. Hypnotised Buy...£0.79 Hypnotised - Hypnotised EP
2. Feel The Beat Buy...£0.79 Feel The Beat - Hypnotised EP
3. Turn Up Buy...£0.79 Turn Up - Hypnotised EP
4. Need You Now Buy...£0.79 Need You Now - Hypnotised EP
5. One Night Stand Buy...£0.79 One Night Stand - Hypnotised EP